Nárok na dovolenou ve zkušební době – mám nárok na dovolenou v novém zaměstnání?

Na dovolenou, vzniká nárok už po odpracování alespoň 4 týdnů v novém zaměstnání. Nárok na dovolenou je i ve zkušební době. Záleží ale na zaměstnavateli, jestli povolí čerpání dovolené ve zkušební době. Nevyčerpaná dovolená, se proplácí na konci zaměstnání (platí to i pro ukončení zaměstnání ve zkušební době).

Na dovolenou, vzniká nárok už po odpracování alespoň 4 týdnů v novém zaměstnání. Nárok na dovolenou je i ve zkušební době. Záleží ale na zaměstnavateli, jestli povolí čerpání dovolené ve zkušební době. Nevyčerpaná dovolená, se proplácí na konci zaměstnání (platí to i pro ukončení zaměstnání ve zkušební době).

Poměrně mnoho lidí se domnívá, že během zkušební doby, jsou jejich práva v zaměstnání nějakým způsobem „omezena“. Že nemohou mít nárok na neschopenku a nemocenské dávky. Že nemají nárok na dovolenou. Že pro ně prostě platí nějaké jiné podmínky, než pro ostatní zaměstnance. Není to ale pravda.

I na dovolenou, vzniká nárok už ve zkušební době. Pro nárok na dovolenou, stačí mít odpracovány alespoň 4 týdny, u jednoho zaměstnavatele, v aktuálním kalendářním roce.

Druhá věc je ale to, že o termínu čerpání, rozhoduje zaměstnavatel. Ten má konečné slovo, a rozhoduje, kdy si zaměstnanec může vzít dovolenou (a kdy ne). A řada firem, opravdu nedovoluje zaměstnancům ve zkušební době, aby čerpali dovolenou.

Kdy je nárok na dovolenou v novém zaměstnání?

V zaměstnání může vznikat nárok na dovolenou za celý kalendářní rok (pokud zaměstnání trvá nepřetržité, po celý rok). Nebo je nárok na poměrnou část dovolené.

Na poměrnou část dovolené, vzniká nárok poté, co jsou odpracovány alespoň 4 týdny. Viz paragraf 213, odstavec 3, zákoník práce:

(3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.

Na kolik dní dovolené je nárok po zkušební době

Za každý odpracovaný týden, vzniká nárok na 1/52 z celkové roční dovolené. Záleží tedy na tom, na kolik týdnů dovolené je v zaměstnání nárok, a na kolik hodin, je dojednána týdenní pracovní doba (viz dále).

Při týdenní pracovní době 40 hodin a 4 týdnech dovolené za rok, je za každý odpracovaný týden, nárok na 3,08 hodin dovolené (1/52 ze 160 hodin):

  • Po 4 odpracovaných týdnech, je nárok na 13 hodin dovolené (cca 1,5 dne)
  • Po 3 odpracovaných měsících (13 týdnů), je nárok na 40 hodin dovolené (5 dní)

Pokud by zaměstnavatel poskytoval nějakou dovolenou navíc, nebo pokud by byl nárok na více týdnů dovolené, nebo pokud je jiná týdenní pracovní doba, pak by výše uvedený výpočet dovolené vycházel odlišně.

Konkrétní nárok na dovolenou, si můžete sami spočítat v následující kalkulačce, pro výpočet dovolené v zaměstnání.

Kalkulačka poměrné části dovolené – na kolik dovolené mám nárok?

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Poznámka: Od začátku roku 2024, bude nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ. Výpočet dovolené u dohody, ale bude mírně odlišný (nárok na dovolenou bude až po 80 odpracovaných hodinách, pro výpočet se použije fiktivní týdenní pracovní doba). Viz Kalkulačka pro výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024.

Na kolik týdnů dovolené je nárok?

Zákoník práce, určuje minimální výměru dovolené na 4 týdny. Někteří zaměstnanci, ale mohou mít nárok i na 5 týdnů dovolené (týká se především státních zaměstnanců). Nebo může být nárok i na 8 týdnů dovolené (učitelé, pedagogičtí a akademičtí pracovníci).

Kromě základní dovolené určené zákoníkem práce (4, 5 nebo 8 týdnů), může být nárok i na dodatkovou dovolenou (na dodatkovou dovolenou, mají nárok některé náročné profese).

Další dovolenou, může poskytovat zaměstnavatel navíc, nad rámec zákonného minima.

Na kolik hodin dovolené je nárok?

Počet týdnů, ale není jediná veličina, která rozhoduje o celkové délce dovolené. Kromě počtu týdnů, záleží i na tom, jaká je týdenní pracovní doba.

Celková doba dovolené za celý rok, se vypočítá jako počet týdnů násobený počtem hodin (týdenní pracovní doba).

Roční dovolená (v hodinách) 4 týdny 5 týdnů 8 týdnů
40 hodin/týden 160 200 320
38,5 hodiny/týden 152 193 308
37,5 hodiny/týden 150 188 300
30 hodin/týden (3/4 úvazek) 120 150 240
20 hodin/týden (poloviční úvazek) 80 100 160

Za každý odpracovaný týden, je pak nárok na 1/52 z celkové dovolené. Při výpočtu dovolené, se pak celkový nárok na dovolenou zaokrouhlí směrem nahoru.

Dovolená za 1 odpracovaný týden (1/52) 4 týdny 5 týdnů 8 týdnů
40 hodin/týden 3,08 3,85 6,15
38,5 hodiny/týden 2,92 3,71 5,92
37,5 hodiny/týden 2,88 3,62 5,77
30 hodin/týden (3/4 úvazek) 2,31 2,88 4,62
20 hodin/týden (poloviční úvazek) 1,54 1,92 3,08

Nárok na proplacení dovolené po skončení zaměstnání?

Podle příslušných paragrafů v zákoníku práce, by měla být dovolená vyčerpána před koncem kalendářního roku (zaměstnavatel má přímo povinnost zajistit vyčerpání dovolené, před koncem roku, pokud tomu nebrání nějaké vážné provozní nebo osobní důvody). Nevyčerpaná dovolená se může převádět do dalšího roku.

Speciálním případem, je nevyčerpaná dovolená na konci pracovního poměru. U nevyčerpané dovolené, je nárok na proplacení. A týká se to i ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

Během zkušební doby, může zaměstnavatel i zaměstnanec ukončit pracovní poměr v podstatě kdykoliv a bez uvedení důvodu (pouze pro zaměstnavatele platí omezení, že nesmí ukončit pracovní poměr ve zkušební době, během prvních 14 dní neschopenky).

Pokud je pracovní poměr ve zkušební době ukončen po 4 týdnech, tak už je nárok i na proplacení nevyčerpané dovolené. Po 4 týdnech, by už mohl být nárok na proplacení 13 hodin dovolené. Na konci zkušební doby, může být nárok na proplacení už 40 hodin dovolené.

Za nevyčerpanou dovolenou, se platí standardní náhrada mzdy za dovolenou. Výpočet se provádí z průměrného výdělku.

Nárok na čerpání dovolení během zkušební doby

Ve zkušební době, sice vzniká nárok na dovolenou (po 4 odpracovaných týdnech). Něco jiného je ale možnost tuto dovolenou čerpat.

O termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Zaměstnanec, sice může navrhnout termín dovolené. Konečné slovo má ale zaměstnavatel. Ten může návrh zaměstnance schválit nebo ne.

Zaměstnavatel může dokonce i přikázat čerpání dovolené.  Stačí, pokud to zaměstnanci oznámí alespoň 14 dní předem.

Je poměrně běžné, že ve firmách platí omezení, kdy si zaměstnanci ve zkušební době, nemohou brát dovolenou. To sice není nic, co by nařizoval zákoník práce. Současně to ale není ani nic nezákonného.

O termínu rozhoduje zaměstnavatel. A je to jeho rozhodnutí, zda umožní čerpání dovolené i ve zkušební době nebo ne.

Mohlo by vás také zajímat...